Geriatride hipertansiyon


Hipertansiyon yaşlılarda morbidite ve mortaliteyi artırmasının yanı sıra disabilite, fonksiyonel bağımlılık ve kurumsal bakım ihtiyacının artışı açısından da önemli bir risk faktörüdür.

Altun B, et al.

Satman I, et al. Obezite, özellikle santral obezite, sedanter yaşam, sodyumdan zengin diyet gibi yaşam tarzı özellikleri de buna katkıda bulunur.

Arteriyel sertlik yaşlı hipertansiyonunun önemli bir özelliğidir.

geriatride hipertansiyon yüksek tansiyon için boyun ve baş masajı

Sistolik basınç yüksek, diastolik basınç düşük bulunur, nabız basıncı artmıştır. Arteriyel sertliğin bir göstergesi olan nabız dalga hızı ölçümünün hipertansiyon gelişimi için öngördürücü olduğu boylamsal çalışmalarda gösterilmiştir.

Yaşla ilgili geriatride hipertansiyon duyarlılığındaki azalma kalp hızında beklenen kompansatuvar cevapları olumsuz etkileyerek postprandiyal ve ortostatik hipotansiyonu kolaylaştırır. Aynı zamanda belli kan basıncı düzeylerinde daha fazla sempatik sinir sistemi aktivasyonuna yol açtığından kan basıncının daha yüksek düzeylere çıkmasına yol açar.

Barorefleks duyarlılığının bozulması ve ventrikülerkompleansın azalması nedeniyle, yaşlıda hipertansiyon hipotansiyon riskini daha fazla artırmaktadır.

Kan basıncındaki ani düşmeler serebraliskemi riskini artıran çok önemli bir etmendir. Hipertansif yaşlılar hafif ve kısa süreli hipertansiyonda bile serebraliskemik belirtiler gösterebilir, çünkü uzun süreli hipertansiyon serebralotoregülasyonu bozar.

İlave olarak, antihipertansif ilaçlar da kardiyovasküler refleksleri bozabilir ve ortostatik hipotansiyona yol açabilir. Yaşla ilgili böbrek kan akımındaki ve glomerülfiltrasyon hızındaki azalmalar böbreğin sodyum ekskresyon yeteneğini de bozmaktadır.

Böylece sodyumretansiyonuna eğilim görülür. Yaşlılarda izole sistolik hipertansiyon en sık rastlanan hipertansiyon şeklidir, geriatride hipertansiyon durumda diastolik basınç normal veya düşüktür.

geriatride hipertansiyon yüksek tansiyonda magnezyum b6

Sistolik kan basıncı, özellikle 50 yaşın üzerindeki popülasyondadiastolik basınca göre daha önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Yani izole sistolik hipertansiyon kardiyovasküler riski artırmaktadır; yaşlılarda izole diastolik hipertansiyon ise oldukça seyrektir. Nabız basıncı sistolik-diastolik basınçlar arasındaki fark yüksekliğinin ise sistolik ve diastolik basınçlara göre daha belirgin bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu bildirilmektedir.

Ege Tıp Dergisi

Tanı ve hastanın değerlendirilmesi Yaşlı bireyde kan basıncının doğru ölçülmesi hipertansiyon tanısı için ilk kritik adımdır. Hipertansiyon tanısı için tek bir ölçüm yeterli değildir. SHEP çalışması verileri, yaşlıda hipertansiyon tanısı için en az üç ayrı ofis vizitindedokuz ayrı sefer kan basıncı ölçümü veya ambulatuvar ölçüm ya da evde kan basıncı takibinin gerektiğini göstermiştir.

Yaşlılardaki arteriyel sertlikten dolayı, manşon basıncı sistolik basıncın üzerine kadar yükseltilmezse yanlış olarak tansiyonun düşük olduğu zannedilir. Manşon şişirilirken nabızda palpe edilerek basıncın sistolik basıncın üzerine kadar yükseltildiği teyid edilmelidir. Kan basıncı her iki koldan ölçülmelidir, takiplerde ölçümler yüksek bulunduğu koldan yapılır.

Hipertansiyon tedavisi alan hastaların her kontrol vizitindeortostatik hipotansiyon kontrol edilmelidir, çünkü hemen hemen bütün ilaçlar bunu kolaylaştırır. Geriatride hipertansiyon hipotansiyon yaşlıda düşmelerin en önemli sebeplerindendir. Beyaz gömlek hipertansiyonunu dışlamak açısından ambulatuvar kan basıncı takibi önerilir. Bu şekilde günlük seyir de gözlenmiş olur. Manuel ölçümlere göre otomatik cihazlarla olan ölçümler mmHg daha düşük değerler vermektedir.

Sekonder, yani potansiyel olarak reversibl hipertansiyon nedenleri gençlerdekine benzer şekilde araştırılır. Diastolik basınçta yükseklik belirginse renovasküler nedenler akla gelmelidir. Özellikle nispeten ani başlayan diastolik hipertansiyon hastalarında bu geçerlidir. Hastalarda nonsteroidantiinflamatuvar ilaçlar ve glukokortikoidler gibi kan basıncını yükselten ilaç kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmalıdır. Yaşlı dirençli hipertansiyonlularda uyku apnesendromu sıklığı geriatride hipertansiyon.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji - Özel Konular

Feokromasitoma nadir bir hastalık olmakla birlikte otopsi serilerinde yaşla birlikte insidensinin arttığı gözlenmiştir. Böbrek bozukluğu, proteinüri, hipertansifretinopati, EKG anormallikleri, sol ventrikülhipertrofisi gibi uç organ hasarı varlığı araştırılmalıdır. Tüm kardiyovasküler risk faktörlerinin varlığı-sigara ve alkol kullanımı, diyette tuz ve yağ miktarı, fiziksel aktivite düzeyi- değerlendirilmelidir.

Metaboliksendrom açısından abdominalobezite, insülin direnci, aşikar tip 2 diyabet varlığı, hiperlipidemi araştırılmalıdır.

Genetik yapının önemi büyük olmakla birlikte, dengeli beslenen ve düzenli egzersiz yapan yaşlı kimselerin kalp ve damarlar yapılarının oldukça sağlıklı olduğu görülmektedir.

Demans, kronik böbrek hastalığı, KOAH ve diğer komorbid durumların varlığı ve hastanın kırılgan olup olmadığının değerlendirilmesi antihipertansif tedavi hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Tedavi Yaşlılarda antihipertansif tedavi ile kardiyovasküler ve serebrovaskülermorbidite ve mortalitenin azaldığı net olarak ortaya konmuştur. Hipertansiyon tedavisi demans, konjestif kalp yetersizliği ve kronik börek yetersizliği gelişme riskini de azaltmaktadır.

geriatride hipertansiyon yüksek tansiyon nedeniyle ellerde noktalar

İzole sistolik hipertansiyonun tedavisinin de fatal veya nonfatal inme, kardiyovasküler olaylar ve ölüm ihtimalini azalttığı gösterilmiştir. Briassoulis ve ark. Geriatrik tıbbın temel ilkelerinden biri kronolojik yaş ile biyolojik geriatride hipertansiyon aynı olmadığı, yani bütün yaşlıların aynı olmadığı gerçeğidir.

Kırılgan yaşlılar normal ve fit yaşlılardan farklıdır. Kırılganlık Fried tarafından tanımlanmış bir geriatriksendromdur. Odden ve ark. Yaşlı hastalarda hipertansiyon tedavisinin bireyselleştirilmesi, hedefler belirlenirken mutlaka fonksiyonelliğin değerlendirilmesi gerekir.

Ancak çalışma grubu incelendiğinde diyabet ve inme olan hastalarla bakımevi ihtiyacı, demans, ayakta durunca kan basıncı düşmesi, beklenen sağkalımın 3 yıldan az olması, istemsiz kilo kaybı gibi özellikleri olan hastaların çalışma dışında tutulduğu görülmektedir. Çalışma verilerinin ileri analizinde kırılganlık durumu ve yürüme hızına göre alt gruplar karşılaştırıldığında intensif tedavinin yararlılığının ortadan kalktığı görülmektedir.

Sistolik kan basıncı hedefi mmHg olarak alındı. Böylece 80 geriatride hipertansiyon üzeri hastalarda antihipertansif tedavinin etkinliği net olarak ortaya konmuştur. Latince yüksek tansiyon hastalığı, yürüme bozukluğu olan veya geriatride hipertansiyon kalan, demanslı hastalar çalışmaya alınmamıştır.

Sonuçlar tüm yaşlılara genellemek için uygun değildir. Geriatride hipertansiyon tedavi reçetesi yazarken sadece geriatride hipertansiyon 60 veya 80 olmasına bakmak yeterli değildir.

Yaşlılarda hipertansiyon tedavisinde kırılganlık derecesi, fonksiyonel durum, kognisyon, sağkalım beklentisi, çoklu ilaç kullanımı göz önüne alınmalı, ortostatik hipotansiyon, malnütrisyon, dehidratasyon ve ilaçlara bağlı hipotansiyon dikkatle izlenmelidir. Komorbiditesi fazla, yaşam beklentisi kısıtlı, risk-fayda oranı tartışmalı olan kırılgan yaşlılarda antihipertansif ilaç seçiminde ve tedavi hedefini belirlemede mantıklı davranmalı, daha yüksek hedefler seçilmelidir.

Fonksiyonel kısıtlılığı olan hastalarda hipertansiyon tedavisi yaşam beklentisini geriatride hipertansiyon yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Antihipertansif tedavinin en önemli yan etkilerinden birisi de postüral hipotansiyondur. Ayağa kalkınca ortaya çıkan baş dönmesi ve fenalık hissinden çok, genel bir halsizlik ve güçsüzlük gibi atipik belirtiler postural hipotansiyona bağlı olabilir.

Yaşlı bir hastada belirgin yüksek bir kan basıncı ölçülmesine rağmen, gerçek acil geriatride hipertansiyon hipertansif durumu gösteren uç organ hasarı bulgusu, hipertansifansefalopati, intrakranyal kanama, akciğer ödemi, aort diseksiyonu, kararsız geriatride hipertansiyon gibi bir tablo yoksa, kan basıncını çok hızlı bir şekilde normal değerlere düşürmek zararlı olacaktır.

Bu durumda mmHg civarında bir hedefe ulaşmak yeterlidir. Tipik bir yaşlı hipertansiyon hastası kilolu, sedanter ve tuza duyarlıdır,bu hastalarda yaşam tarzı modifikasyonu faydalıdır. Yaşam tarzı modifikasyonu olarak tütün kullanımının bırakılması, obezlerde kilo azaltılması, aşırı alkol tüketiminin azaltılması, fiziksel egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve alımını artırıp satüre ve total yağ alımının azaltılması önerilir.

Varsa hiperlipidemi varsa tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, kırılgan yaşlılarda kilo kaybı fonksiyonel bozulmayı artırır; bilinçsiz ve gereksiz kilo verme yaklaşımından sakınılmalıdır.

No item found for the identifier

Düşük BKİ geriatride hipertansiyon kardiyovasküler nedenler dahil olmak üzere, tüm hastalıklarda mortalite artışı ile ilişkilidir. Yaşlıda antihipertansif ilaç seçiminde, ilaç grubundan çok kan basıncı hedefine ulaşmanın önemli olduğu bilinmelidir. Bununla birlikte bazı durumlarda bazı grup ilaçlar tercih edilmelidir: Tip 2 geriatride hipertansiyon veya konjestif kalp yetersizliği varsa ACE inhibitörü verilmesi gibi. Santral etkili antihipertansif ilaçlar ve direkt vazodilatatör geriatride hipertansiyon sedatif etkileri ve belirgin postural hipotansiyon yapmaları nedeniyle kaçınılmalıdır.

JNC 8 ilk seçenek olarak ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri veya tiazid grubu diüretiklerin seçilebileceğini söyler. Yaşlılarda beta reseptör blokerleri ilk seçenek olarak önerilmez. Diüretiklersistolik basıncı belirgin olarak düşürdükleri için yaşlılarda tercih edilebilir.

Birçok randomize kontrollü çalışmada tedavi ayağında tiazid grubu diüretik kullanılmış olduğundan kanıtları da çoktur.

Ucuz olmaları, yan etkilerinin bilinir ve düşük dozlarda hafif olması ve kombinasyonlarda yer almaları avantajdır. Yaşlılarda hiponatremi gelişmesinin daha kolay olması, özellikle tiazid grubu diüretik kullanan hastaların dikkatli takip geriatride hipertansiyon gerektirir. Sonuç Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlılarda sistolik hipertansiyon ön plandadır. Nabız basıncı artışı kardiyovasküler açıdan daha önemli bir risk faktörüdür. İleri yaş daha az antihipertansif tedavi verilmesini gerektirmez.

Antihipertansif tedavi yaşlılarda morbidite ve mortaliteyi azaltır. Manuel olarak ölçülürse bu değerlerin mmHg daha fazlası alınır. Antihipertansif ilk seçenek ilaçlar olarak ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri geriatride hipertansiyon tiazid grubu diüretikler seçilebilir.

Tek ilaç yeterli olmazsa kombinasyonlardan yararlanılabilir. Prevalence, awareness, treatmentandcontrol of hypertension in Turkey thePatenTstudy in J Hypertens. Hypertensionincidence in Turkey HinT : a population-basedstudy.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.

Blood pressuregoals in functionallylimitedelderlypatients. Am J Med ;e Assessments of functionalstatus, comorbidities, polypharmacy, nutritionalstatusandsarcopenia in Turkishcommunity-dwellingmaleelderly. Aging Male ;16 2 Comorbidities, polypharmacy, functionalityandnutritionalstatus in Turkishcommunity-dwellingfemaleelderly. AgingClinExpRes ; 26 3 Under-representation of frailormedicallycompromisedhypertensiveolderpeople. Heart ;