Hipertansiyonda lipid metabolizması. obesite-lipid metabolizması-hipertansiyon çalışm - Türkiye


Uludağ Üniversitesi Citation: Ersoy, C. Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda trandolaprilin insülin direnci, lipid metabolizması ve arteriyel kan basıncı üzerine etkisi.

diş eti hastalığı ve kalp sağlığı

Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Abstract: Tip 2 diyabetes mellitus patogenezinde insülin direnci, hipertansiyon ve obezite arasındaki ilişkiler önemli rol oynamaktadır.

iyot ile yüksek tansiyon nasıl tedavi edilir

Başta insülin direnci olmak üzere ACE inhibitörlerinin bu metabolik bozuklukları düzeltebileceği bildirilmektedir. Yeni bir ACE inhibitörü olan trandolaprilin insülin direnci üzerine etkisi hayvan çalışmalarında gösterilmesine karşın, bu konu ile ilgili insanlarda yapılmış klinik çalışmalar bulunmamaktadır.

Lipid metabolizması ve hipertansiyon

Bu nedenle, trandolaprilin hipertansif tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda insülin direnci, lipid metabolizması ve arteriyel kan basıncı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Bu çalışmaya yaş ortalamaları Daha önceden antihipertansif ilaç kullanmakta olan 6 hastanın ilaçlan kesildi.

yüksek tansiyon diyeti için beslenme

Tüm olgular 4 hafta süreyle yalnızca diyetle izlendi. Olguların tedavi öncesi, tedavinin 1,5.

yüksek tansiyon birincil ve ikincil korunma

Trandolapril öncesi ve tedavinin 3 ayında HOMA yöntemiyle insülin direnci ve P hücre rezervi hesaplandı. Olguların tümünde, hipertansiyonda lipid metabolizması öncesinde ve tedavinin 3. İstatistiksel analiz, eşleştirilmiş serilerde Student' s-t testi, Wilcoxon signed rank testi, Mann Whitney-U testi ve Pearson korelasyon testi ile yapıldı.

yüksek tansiyon su ve tuz

Tedavinin üçüncü ayında trandolapril, sistolik kan basıncım Üçüncü ay sonunda olguların BKİ' leri Üç aylık trandolapril tedavisi sonunda insülin direnci değerleri anlamlı düşük bulundu 8.

İnsülin direnci ve BKİ' nde anlamlı azalma olması nedeniyle, kilolu 12 olgu ile obez 15 olgunun insülin direnci, P hücre rezervi ve BKİ' lerindeki değişiklikler ayrıca değerlendirildi.

Yağların Sindirimi, Hareketliliği ve Taşınması (1. Bölüm) (Biyoloji)

Obez olguların insülin dirençlerinin anlamlı derecede azaldığı saptandı. Ortalama açlık serum hipertansiyonda lipid metabolizması ve kan HbAlc düzeylerinde tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalma olduğu görüldü Sırasıyla Üç aylık trandolapril tedavisi sonrası serum HDL kolesterol düzeyleri, Trandolapril tedavisi sonrası senim lipoprotein a düzeyinin Sonuç olarak trandolaprilin, hipertansif tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda sistemik kan basmcmı etkili bir şekilde düşürdüğü, glisemi kontrolünü iyileştirdiği ve insülin duyarlılığını arttırdığı ve aterojenik lipid profilini olumlu yönde etkilediği kanaatine varıldı.

kalp sağlığı için hindistan cevizi sütü