Iskemik hipertansiyon. İnme Nedir?


  1. Kol ve bacaklarda tek taraflı uyuşma Çift görme, görme kaybı gibi semptomlarla hastalık belirti verebilir.
  2. Yüksek tansiyondan kaynaklanan psikoz
  3. Kimler hipertansiyon riski taşır? - Acıbadem Hayat

Emine Gazi Serebrovasküler Hastalıklar ve Hipertansiyon Beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu artan yaşlı popülasyonla kalp sağlığı işleri dergi aboneliği serebrovasküler hastalıklar ve kognitif fonksiyon bozuklukları artan bir problem olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Hipertansiyon HTgünümüzde demans ve inme için major bir risk faktörü olmaya devam etmektedir.

İnsan sağlığını ciddi şekilde bozabilen tansiyon hastalığına karşı risk altındaki kişilerin dikkatli yaşaması büyük önem taşır. Yazı İçeriği Hipertansiyon nedenleri? Kimler hipertansiyon riski taşır? Hipertansiyon tanısı nasıl konur? Hipertansiyon nasıl tedavi edilir?

İskemik inme, özellikle uyanırken kan basıncı yüksek seyreden morningsurge olgularda, izole sistolik HT olan olgularda en fazladır. Ayrıca kan basıncı değişkenliği artmış olan hastalarda iskemik hasar ve gizli inme olayları artış göstermektedir. Bu nedenle HT hastasında, kan basıncı yüksekliğinin karakterinin gerek hastane ölçümleri gerek ev ölçümleri gerekse ambulatuvar kan basıncı takibi ile iskemik hipertansiyon, hastaya ait ilave risk faktörlerinin de göz önünde bulundurularak tedavi ve yönetiminin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

İnme sırasında kan basıncı dalgalanmalar gösterir ve çoğunlukla ilk 24 saatte yükselme eğilimindedir. İnme sırasında meydana gelen hipertansif yanıtın altında yatan etkenler tam olarak anlaşılamamış olsa da,inme ile iskemik hipertansiyon bir hipertansif hastada tedavi stratejileri inmenin tipi ve şiddetine göre belirlenmelidir.

Kan basıncı hedefi, bu hedefe ne kadar sürede ulaşılacağı, en uygun antihipertansif ilaç seçimi ile ilgili daha fazla çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber mevcut kılavuzlar bize bu hastalarda hipertansiyon yönetimi ile ilgili öneriler sunmaktadır. Akut Hemorajik İnme Artmış kan basıncı akut hemarojik inmeninaltında yatan önemli nedenlerden biridir.

Hematomun genişlemesi nörolojik tablonun ağırlaşması ve ölümle sonuçlanabilmektedir. ATACH II çalışmasında da kan basıncını mmHg düzeyine düşürmek ile mmHg düzeyine düşürmek arasında major olaylar ve hematom genişlemesi açısından fark bulunmazken, iskemik hipertansiyon düşük kan basıncı hedeflenen grupta birince evre böbrek yetersizliğinin daha fazla geliştiği görülmüştür.

iskemik hipertansiyon

Figür 1. Akut Hemarojik İnmede Hipertansiyon Tedavisi Hedefleri Akut İskemik İnme İskemik inmeli hastalarda hem çok yüksek kan basıncı ve hem de çok düşük basıncı prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte özellikle semptomların başlangıcından itibaren 90 dakika içinde kan basıncı kendiliğinden düşebilmektedir.

Hipertansiyon neden olur?

İskemik inmeli hastada, akut safhada kan basıncı düşürürken amaç iskemik alanda beyin ödemini önlerken serebral perfüzyonun devamlılığını sağlamak ve iskemik alana kanama oluşmasını engellemektir. Daha önceki randomize kontrollü çalışmaların sonuçları akut iskemik inmeli hastalarda yüksek kan basıncını düşürmenin yararı konusunda çelişkili sonuçlar vermiştir. Bu durum iskemik hipertansiyon incelenen hastaların inme alt tipleri, hedeflenen kan basınçlarının farklı olması gibi farklı nedenlere bağlı olabilir.

Halen devam eden ENCHANTED Enhanced Control of HypertensionandThrombolysisStrokeStudy çalışması iskemik hipertansiyon uygulanan iskemik inmeli hastalarda erken dönemde kan basıncını mmHg düzeyine düşürmek ile mmHg altına düşürmenin klinik sonlanımlara etkisi konusunda daha doğru bilgiler sunacaktır.

iskemik hipertansiyon

Herşeyden önce, optimal kan basıncı aralığı bireysel özellikler, iskemik inmenin alt tipi ve komorbiditeler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Gözlemsel çalışmalara göre lakünerinfarktların çoğu başvuru sırasında hipertansiyon ile ilişkilidir ancak hipertansiyon bu hastalarda prognozu olumsuz etkilemiyor görünmektedir.

iskemik hipertansiyon

Bunun nedeninin hemorajik dönüşüm riskinin lakünerinfarktlı hastalarda daha az olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aksine,aterosklerotik inmeler sonrasında kollateral iskemik hipertansiyon olumsuz etkilenebilir ve otonomik yanıt olarak kan basıncı artışı görülebilir.

Bu kalp sağlığı tehlikeleri cmdr kollateral dolaşımı daha fazla bozar ve komplikasyon riski artar. Kardiyoembolik inmelerde ise infarkt alanı diğer iskemik inme tiplerine göre daha geniştir ve kan basıncının sürekli yüksek seyretmesi hemorajik dönüşüm riskini arttırır.

Ayrıca bu tip hastalarda kardiyak fonksiyon bozukluğu da olabileceğinden kardiyak komplikasyon riski de yüksektir ve uzun dönem prognozları iyi değildir. Yine HT öyküsü olan yüksek kan basıncı ile başvuran inme hastalarında uzun dönem prognozun öncesinde HT olmayanlara göre daha iyi olduğu bildirilmiştir.

İnme Nedenleri-Risk Faktörleri Nelerdir?

Tüm bu farklılıklar hastaya yaklaşım şeklini de değiştirmektedir ve bireysel özelliklere göre kan basıncı yönetimi yapılmalıdır. Akut iskemik inmede antihipertansif tedavinin erken başlanmasında trombolitik tedavi verilip verilmeyeceği ve kan basıncı düzeyi de ayrı bir önem taşımaktadır.

Bunun dışındaki akut iskemik inmeli iskemik hipertansiyon ise kan basıncını erken ve hızlı düşürmenin avantajı net değildir ancak ilk 24 saatten sonra, iskemik hipertansiyon durum stabil olan hastalarda antihipertansif tedavinin yeniden başlanması ve uzun sürede kan basıncı kontrolü sağlanması kabul edilebilir.

iskemik hipertansiyon

Trombolitik uygulanacak hastalarda kan basıncının kanama riski için güvenli düzeye çekilmesi ve trombolitik sonrası da bu düzeyde tutulması önerilmektedir. Endovaskülerteadvi akut iskemik inmede giderek artan bir tedavi yöntemi olmaya başladı.

Ömer Yusuf Erdurmuş

Retrospektif olarak, trombektomi uygulanan hastalarda yapılan bir çalışmada Whalin ve ark. Tersine, John ve ark. Bu hastalarda kan basıncı düzeyinin ne olması gerektiği ile ilgili daha fazla prospektif randomize çalışmaya ihtiyaç vardır. Figür 2. Figür 3.

Ancak tedavi seçiminde mutlaka eşlik eden hastalıklar ve kontrendikasyonlar da göz önünde bulundurulmalıdır. HT nörolojik sistemde sadece inme ile ilişkili değildir. Bu süreç, hipertrofi, endoteldisfonksiyonu, perivasküler alanda genişleme, permeabilitede azalma ile karakterizedir ve mikro-kanama, subkortikal ve beyaz madde alanlarında lakünerinfarktlar olarak kendini gösterir.

Current Opinion in Cardiology

Klinik olarak ise bu süreç, stroke, bilişsel fonksiyonlarda azalma, depresyon vevasküler veya miks tip iskemik hipertansiyon önemli bir sebebidir. Hipertansiyonla ilişkili serebral mikrokanamalarasemptomatik olarak karşımıza çıkabilir, tipik olarak bazal ganglionlar, talamus, beyin sapı ve serebellumda lokalizedir.

Orta yaş ve yaşlı hipertansiflerdeasemptomatik beyaz madde lezyonları yaygındır ve yaşla artan beyin atrofisi ve vaskülerdemansın hızlanması ile ilişkilidir.