Sağlık kalp dilate duygu


“Bayılma” kalp hastalığı habercisi olabilir!

Özge Çakmak Karaaslan Yorumlayan: Dr. J Am Coll Cardiol. PMID: Bu durumun sonucu olarak, hastalar ve aile üyeleri için güvenilir tanımlama ve ayrıntılı klinik değerlendirme ile birlikte yüksek tanısal şüphe indeksinin önemi, önemli ölçüde artmıştır.

Ekokardiyografi ile modern kardiyovasküler görüntülemenin 50 yıldan uzun süredir geliştirilmesi, klinisyenlerde HKM için özel bir afinite oluşturmuştur. Görüntüleme belirteçleri, implante edilebilir defibrilatörlerle ani ölümün önlenmesi için hasta seçimine de katkıda bulunur. Hastaların, HKM yönetimi ve sonuç araştırmalarına aşina olan ve aktif olarak meşgul olan kardiyologlar ve kalp cerrahları tarafından oluşturulan özel multidisipliner HKM kalp sağlığı için krill yağı veya balık sevk edilmesinin fayda sağladığı kabul edilmektedir.

İlk kapsamlı HKM değerlendirmesi aşağıdakilere öncelik verir: SV morfolojisi ve fonksiyonunun değerlendirilmesi ile tanı, semptom şiddeti, ani ölüm riski, aile öyküsü, yaşam tarzı değişikliği ve sürveyans planı.

Bayılma ile kendini gösteren 3 kalp hastalığı

Bu değerlendirme, kapsamlı invaziv olmayan testlere ek olarak, geleneksel olarak fizik muayeneyi, anamnez ve aile öyküsünü içerir. Görüşme de, çoğu hastada HKM'nin artık normal yaşam süresi ile uyumlu, tedavi edilebilir hastalık olduğu belirtmelidir. Kişisel öykü şunlara odaklanmalıdır: efor dispnesi, yorgunluk, senkop, göğüs ağrısı, uzamış çarpıntı, etkilenen akrabaların aile öyküsü ve ani ölüm dahil HKM ile ilgili advers olaylar ve SV çıkış obstrüksiyonunun önemi.

SV morfolojisi, ani ölüm riskinin sınıflandırılması, obstrüktif olmayan ve obstrüktif formlar, aile taraması için strateji ve gelecekteki takip planı oluşturulmalıdır. İlk kapsamlı değerlendirmede, testler optimal olarak ekokardiyografi, 12 derivasyonlu EKG, ayaktan EKG izleme Holter veya kablosuz bağlantı aracılığıylakardiyak manyetik rezonans KMReğer çıkış yolu gradiyenti yok ise veya istirahatte hafifse egzersiz stres ekokardiyografi ve muhtemelen genetik testleri içerebilir.

sağlık kalp dilate duygu

Takip gözetimi: Yaklaşık 12 aylık aralıklarla SV morfolojisini, KY semptomlarını, atriyal fibrilasyon epizodlarını, SV çıkış obstrüksiyonu gelişimini, ejeksiyon fraksiyonunda azalmayı veya ani ölüm risk profilindeki değişikliği yeniden değerlendirmek için rutin değerlendirme önerilir veya bireysel hasta profiline göre 24 aya kadar. Pediatrik hastalarda bu aralıklar daha kısa olabilir. Noninvaziv testler klinik bulgular tarafından belirlenir ancak genellikle ekokardiyogram ve 12 derivasyonlu EKG her yıl ve ritm holter yılda bir içerir.

Seçilmiş hastalarda kontrast KMR yılda bir veya klinik koşullara bağlı olarak muhtemelen daha erken tekrar edilebilir.

sağlık kalp dilate duygu

Ekokardiyografi ve KMR, benzer şekilde hipertrofi üretebilen diğer kardiyak, metabolik veya sistemik hastalıkla ilişkili olmayan ve hastalığa neden olan sarkomer mutasyonu veya çözülmemiş genetik etiyolojiye sahip olan hipertrofik, dilate olmayan bir SV'ye dayanan HKM tanısı için kanıtlanmış görüntüleme stratejileridir.

Yetişkin HKM popülasyonlarında rapor edilen ortalama maksimum SV kalınlığı genellikle ventriküler septum önemli olarak mm olmuştur. Sol ventrikül hipertrofisinin SVH genellikle sayısız asimetrik paterni tanımlanmıştır.

“Bayılma” kalp hastalığı habercisi olabilir! | Sağlık

SV kalınlığı genellikle yetişkinlik boyunca değişmese de dinamik olabilir, asemptomatik ergenlerde ve genç erişkinlerde artarak, sağlık kalp dilate duygu son evre KY ne neden olur.

Ekokardiyografinin en sağlık kalp dilate duygu avantajı, sistolik anterior hareketi mitral-septal temas ile ve orta kavitedeki kası içeren SV çıkış obstrüksiyonunun diğer mekanizmalarıyla birlikte mekanik empedansı karakterize etme özelliğinin olmasıdır. Ekokardiyografi, zirve SV çıkış gradyentinin güvenilir kantitatif tahmini, mitral yetersizliğinin büyüklüğü, aort ve mitral kapak anormalliklerinin örn. Amilnitrit, provokasyon için yaygın olarak bulunmaz, ancak valsalva manevrası, egzersizle doğrudan invaziv olmayan tahminin mümkün olmadığı hastalarda gradiyenti sağlık kalp dilate duygu yararlıdır.

Aynı zamanda, kalp transplantasyonu sağlık kalp dilate duygu gradiyentin invaziv olarak rahatlatılması için uygun, kararsız obstrüksiyonu olan hastaları ayırt eder.

Postprandiyal dispnesi olan hastalarda, obstrüksiyonu tetiklemek için hafif bir yemekten kısa süre sonra yapılan egzersiz testi bilgilendirici olabilir. Anormal SV global longitudinal strain, özellikle konvansiyonel ejeksiyon fraksiyonu ile kombine edildiğinde, obstrüktif olmayan hastalarda KY ilerlemesi ve SV sistolik disfonksiyonunu tahmin etme potansiyeline sahiptir.

KMR görüntüleme, ekokardiyografi ile birlikte, tanı ve risk sınıflandırması için belirli avantajlara sahiptir. KMR görüntüleme ekokardiyografi tanısal kalitede yetersiz olduğunda, sağ ventrikül kas yapılarını örn.

KMR, HKM'nin morfolojik teşhisi, ani ölüm risk sınıflandırmasının formüle edilmesinde ve fenokopiler veya infiltratif depo hastalıkları şüphesini ayırt edilmesine katkıda bulunmayla güvenilirdir.

BT görüntüleme, ekokardiyografinin teknik olarak yetersiz olduğu ve KMR'nin bulunmadığı veya anjinanin baskın semptom sağlık kalp dilate duygu durumlarda yararlıdır. Her iki hastalıkla da uyumlu olarak maksimum SV duvar kalınlığı 13 ila 18 mm aralığında olduğunda ayırıcı tanı en zor olanıdır. Potansiyel olarak 2 hastalığı olan bu tür hastalarda, HKM'yi güvenilir bir şekilde ayırt edebilecek bağımsız klinik belirteçler yoktur.

Bununla birlikte, eko-doppler tarafından gösterilen subaortik gradyent ile sistolik anterior hareket ve mitral kapak-septal temas, maksimum ön septal kalınlık 18 mm olması, ağırlıklı olarak apeks, anterolateral serbest duvar veya posterior septumu içeren SV hipertrofisi paternleri, belirgin veya yaygın LGE olması HKM'yi destekleyen klinik allopurinol hipertansiyon. Fizyolojik stres egzersiz ekokardiyografi, kararsız SV çıkış gradientini provoke etmek için tercih edilen yöntemdir, ancak optimal egzersiz yapamayan seçilmiş hastalarda sempatomimetik ilaç infüzyonu, valsalva manevrası veya amil nitrit inhalasyonu düşünülebilir.

KMR, kontrast ekokardiyografiyi ICD'li hastalarda olduğu gibi ile birlikte, özellikle bölgesel skarlı SV apikal anevrizmalarını belirlemek için yararlıdır. KMR, cerrahi miyektominin preoperatif planlanmasında faydalıdır. Yaklaşık her 3 ila 5 yılda bir kontrastlı KMR ile takip edilen seri görüntülemede, artan LGE fibrozisSV kalınlığındaki değişiklik veya azalan ejeksiyon fraksiyonu tanımlayabilir. HKM, kontraktil fonksiyonda yer alan kardiyak sarkomerin proteinlerini kodlayan genlerdeki varyantlarla ilişkili değişken penetranslı Mendel otozomal dominant bir bozukluk olarak kalıtılabilir.

Monogenik sarkomer hipotezi, bu heterojen hastalığın tek bir klinik varlıkta birleştirilmesinden büyük ölçüde sorumlu olmuştur. HKM hastalarında, ticari olarak temin edilebilen genetik testlerin girişi ile 11 veya daha fazla gen tanımlandı MYBPC3 ve MYH7, açık ara en yaygın olanıancak bugünlerde, bazıları "özel" bireysel ailelere özgü veya diğerleri orta yaşlı erişkinlerde nadir görülen patolojik varyantlar da dahil olmak üzere 2.

Genetik testler, aile taramasında ve fenokopilerin tanımlanmasında önemli bir rol oynar ancak dikkatli bir yorum gerektirir. Bazı araştırmacılar sarkomer mutasyonları olan hastaların, bu tür mutasyonları olmayan hastalara göre daha fazla hastalık yüküne KY dahil sahip olduğunu bildirmiş olsa da, bu tür mutasyonların ve genetik etiyolojinin prognozu, gelecekteki klinik seyri veya sonucu ani ölüm riski dahil güvenilir bir şekilde tahmin etmediği ve bu nedenle bireysel hastalar için tedaviye rehberlik etmediği artık iyi bilinmektedir.

Ayrıca, bu varyantlar çoğu hastada fenotipik ekspresyonun heterojenliğini, klinik veya morfolojik hastalık özelliklerinin çoğunu açıklamakta başarısız olur. Çoklu sarkomer mutasyonlarının olumsuz prognoz için güvenilir belirteçler olduğu kanıtlanmamıştır.

Kardiyomiyopati Nedir? Kardiyomiyopati Çeşitleri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir? - Sağlık Haberleri

Bu nedenle, HKM'de rapor edilen birçok varyanttan birkaçının ikna edici nedensel rolleri veya gen-hastalık ilişkisi vardır. Patojenite için varyant belirlemesi yani, en yaygın olarak yanlış anlamlı mutasyonlar olarak yalnızca olasılıksal olarak dikkate alınır. Bu nedenle, bağımsız genetik test laboratuvarları ve uzmanlar arasında farklılık gösteren çoklu ve büyük ölçüde çıkarımsal kriterlere dayanan, geniş çapta kabul görmüş kılavuzlar ve güçlü birlikte sağlık kalp dilate duygu verilerinin bulunmadığı durumlarda bazı evrelerde belirsizlik vardır.

Şu anda, HKM'deki sarkomerik proteinlerle ilgili mekanik çalışmaların çoğu, fare modelleri veya hücre kültürü veya gen düzenleme girişimleri ile laboratuvar deneylerinde devam etmektedir. Sarkomer mutasyonlarının bazı HKM ailelerinde SV hipertrofisi ile takip edildiği göz önüne alındığında, risk altındaki ve genellikle asemptomatik aile üyeleri için genetik Böylece yüksek tansiyonun önlenmesi gelecek nesilde önemli bir rol oynamaktadır.

Genetik testler ayrıca HKM fenotipi olmayan yani, SV hipertrofisi klinik olarak sessiz genetik olarak etkilenmiş aile üyelerini de tanımlar. Ayrıca, geniş klinik HKM spektrumu içindeki gen taşıyıcılarının ve diğerlerinin öneminin ve varyantların sürekli değişen yorumlarının açıklığa kavuşturulmasında eğitimli genetik danışmanların rolünün altını çiziyoruz. Önemli olarak, hedeflenen genetik test panelleri, klinik olarak HKM'yi taklit eden SV hipertrofisi ile ilişkili sarkomerik sağlık kalp dilate duygu kardiyak, metabolik sağlık kalp dilate duygu sistemik durumları tanımlayabilir örneğin, LAMP-2 [Danon] kardiyomiyopati, PRKAG2, Fabry hastalığı, Noonan sendromu ve diğer RASopatiler ve transtiretin kardiyak amiloidoz gibi lizozomal depo hastalıkları.

Bu fenokopiler, doğal seyir ve tedavi stratejileri açısından sarkomerik HKM'den belirgin bir şekilde farklı olduğundan, ayırıcı tanı bu tür hastalarda genetik testler için anahtar bir rol oynar. Bununla birlikte, uzun süredir devam eden sistemik hipertansiyonu veya fizyolojik hipertrofisi "atlet kalbi" olan hastalarda HKM'yi ayırt etmek için yapılan bu tür testler, düşük mutasyon verimi ile ilişkilendirilmiştir.

Transcript 1. Comprehensive Cardiovascular Medicine, Olağan fiziksel etkinlik beklenenin üzerinde nefes darlığı, halsizlik ya da çarpıntıya yol açmaz. Sınıf II Hafif fiziksel etkinlik kısıtlanması. Dinlenme sırasında rahattır, ancak olağan fiziksel aktivite beklenenin üze- rinde nefes darlığı, halsizlik ya da çarpıntıya yol açar.

Preimplantasyon genetik tanı testi, bir ebeveyn etkilendiğinde fenotipik HKM bulaşmasını önlemek için potansiyel olarak etkili bir stratejidir. Bununla birlikte, implantasyon öncesi genetik tanı, HKM'de sınırlı deneyime sahip olan invaziv tüp bebek tedavisi gerektiren oldukça uzmanlaşmış ve maliyetli bir prosedürdür. Tüm HKM hastaları ve aileleri, planlı gebe kalmadan önce de dahil olmak üzere hastalıkla ilgili sistematik genetik danışmanlık almalıdır.

Haberler Sağlık Haberleri Kardiyomiyopati Nedir? Kalp yetmezliğine sebep olan kalp kasının bozukluğu kardiyomiyopati olarak adlandırılır. Temelde üç çeşit kardiyomiyopati bulunmaktadır bunlar; Restriktif, Hipertrofik ve Dilate. Kardiyomiyopati çoğunlukla hastalarda şikayete neden olmaz. Bazı durumlarda ise gece gelen nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma ve bacaklarda şişlik görülebilir.

Probandda patojenik veya olası patojenik bir varyant tanımlanmadıkça, ailelerde genetik testler yapılmamalıdır. Aile genotiplemesi, probandın sağlık kalp dilate duygu mutasyonu veya önemi bilinmeyen varyantı olmadığında endike değildir. Proband veya ailenin istekleri doğrultusunda, SV hipertrofisi olmayan yeni nesil çocuklara veya diğer akrabalarda kalıtımı belirlemek için genetik testler yapılabilir.

Genetik testler, HKM fenokopilerinin örneğin, LAMP-2 [Danon], Fabry hastalığı, diğer depo hastalıkları ve kardiyak amiloidoz ayırıcı tanısında özellikle bilgilendirici sağlık kalp dilate duygu, ancak HKM'nin fizyolojik atlet kalbi ve sistemik hipertansiyona karşı ayırıcı tanısında verimi düşüktür.

Genetik testten geçen aileler, gelecekteki varyant geçiş olasılığının ilk olarak dikkate değer kalıtım modelini değiştirebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalara, mutasyon analizlerinin potansiyel olarak yaşam, sakatlık ve uzun süreli bakım sigortası için genetik ayrımcılık sağlık kalp dilate duygu konusunda uyarılmalıdır.

Bununla birlikte, Genetik Bilgi Yasası, genotipe dayalı istihdam ve sağlık sigortasında ayrımcılığı yasaklamaktadır. Şu anda, tek veya çoklu sarkomer mutasyonlarının HKM'nin gelecekteki klinik seyrini öngörmediği göz önüne alındığında, prognozu veya risk sınıflandırmasını değerlendirmek için rutin genetik testleri destekleyen hiçbir kanıt yoktur.

Bundan sonra, genetik test ile karar olmadığında, görüntüleme yaklaşık 5 yıllık aralıklarla tekrarlanabilir. Birinci derece ve diğer yakın aile akrabalarında HKM taraması yapılması önerilen bir stratejidir.

sağlık kalp dilate duygu

Tercih edilen başlangıç yaklaşımı, başka türlü açıklanamayan SVH'yi hastalık fenotipi tanımlamak için ekokardiyogram ve KMR ve EKG ile noninvaziv görüntülemeye dayanır.

HKM fenotipine ve advers olaylara ilişkin kanıtlar nadiren ergenlikten önce ortaya çıktığından, rutin ekokardiyografik taramanın genç akrabalarda yaklaşık 12 yaşına kadar başlatılmaması, ancak erken ergenlik veya belirli klinik durumlar örn. Bununla birlikte, bu yaş grubunda SV hipertrofisinin tanımlanma sıklığı da dahil olmak üzere, böyle bir strateji için birkaç önemli sorun vardır.

Ayrıca, erken tarama ile ani ölüm olayları teorik olarak önlenebilirken, bu tür olaylar 12 yaşın altında son derece nadirdir ve çok genç hastalarda profilaktik defibrilatörleri teşvik edebilir. Ayrıca, ergenlik öncesi çocukların rutin ekokardiyografik taraması, hızlı büyüme dönemlerinde vücut boyutuna göre SV duvar kalınlıklarının yorumlanmasıyla ilgili tanısal belirsizlik yaratabilir.

HKM fenotipinin yani, SVH belirlenmesindeki belirsizlik, yanlış pozitif tanı veya spordan çekilme gibi potansiyel olarak gereksiz öneriler riskini artırır.

sağlık kalp dilate duygu

HKM olaylarının nadirliği ve yaşamın ilk on yılında ICD'ler gibi büyük profilaktik terapötik müdahaleler için sınırlı gerekçe göz önüne alındığında, çok küçük çocukların rutin olarak taranması, diğer taraftan sağlıklı hastalar için gereksiz endişe ve maliyet yaratabilir.

HKM fenotipi, ergenlikten genç yetişkinliğe ve hatta orta yaşa kadar görünümde gecikme ile değişken penetrasyon gösterebilir. Bu tanıma, tanısal görüntülemenin yetişkin aile üyelerine 5 yıllık aralıklarla, özellikle de 12 derivasyonlu EKG anormallikleri belirgin olduğunda ve genetik testlerin bilgilendirici olmadığı durumlarda genişletilmesini haklı çıkarabilir. Klinik uygulamada sarkomer mutasyonları olmayan yaygın, görünüşte ailesel olmayan Mendel olmayan sporadik bir HKM formu ile karşılaşılabilir.

Genetik testler, hastalığa neden olan mutasyonların düşük verimi ve patojenite ile ilgili sık belirsizliği göz önüne alındığında, aile üyelerinin tanısal taraması için tercih edilen başlangıç stratejisi olarak kabul edilmez. Proband veya ailenin istekleri doğrultusunda, sarkomer gen taşıyıcılarını belirlemek için SVH'siz yeni nesil çocuklarda veya diğer akrabalarda kademeli genetik testler yapılabilir. İstisnai durumlar dışında, aile bireylerinin taranması yaklaşık 12 yaşında başlar, tam büyüme ve olgunlaşmanın sağlandığı yüksek tansiyon 150-90 kadar aylık aralıklarla devam eder; Tarama, özellikle 12 derivasyonlu EKG anormal ise, doktorun takdirine bağlı olarak görüntüleme ile her 5 yılda bir yetişkinliğe kadar makul bir şekilde uzatılabilir.

Geri kalanlar, yanlış sinüs kaynaklı koroner anomaliler, miyokardit ve aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati İtalya'dan gelen raporlarda yaygın dahil olmak üzere, ağırlıklı olarak konjenital veya genetik çeşitli diğer kalp hastalıkları sorumludur. Bu tür olayların küçük bir kısmı, bazıları teşhis edilmemiş iyon kanalopatilerini temsil edebilen, normal olarak yapılandırılmış kalplerle ilişkilidir.

Bu panel, atletik arenada ani ölüm riskini azaltmak için HKM'li çoğu sporcunun yoğun rekabet gerektiren sporlardan diskalifiye edilmesine yönelik tedbirli tavsiyeyi sağlık kalp dilate duygu devam ediyor.

Kalp yetersizliği(fazlası için beargraphics.de)

Ayrıca HKM nedeniyle diskalifiye sporcuların, birincil önleme amaçlı ICD adayı olarak yüksek ani ölüm riski ile birlikte risk belirteçleri değerlendirilmelidir.

Tartışmalı olmakla birlikte, bazı klinisyenler, yüksek uygun ve uygunsuz şok oranlarına rağmen, implante edilmiş defibrilatörleri olan HKM'li olanlar dahil yüksek riskli hastalar için yoğun rekabetçi sporlara katılmayı tercih etmektedirler. Son olarak, şu anda, orta şiddette düzenli eğlence amaçlı ve rekabetçi olmayan aerobik tipi fiziksel egzersize katılımın aritmik riski yükselttiğine veya HKM'de hastalık ilerlemesini desteklediğine dair ikna edici bir kanıt yoktur.

Kısıtlayıcı ve katılımcıların bağımsız olarak sonlandırmasının zor olduğu atletik durumlar önerilmez. Rapor edilen yüksek şok oranları göz önüne alındığında, risk altındaki HKM hastalarının rekabetçi sporlara katılımına izin verme stratejisi olarak birincil önleme ICD sağlık kalp dilate duygu önerilmez.

Sağlıklı yaşam tarzları geliştirmenin bir parçası olarak kardiyorespiratuar zindeliği iyileştirmek için orta düzeyde rekabetçi olmayan aerobik egzersiz programları kabul edilebilir. Ekokardiyografi ile birlikte kullanılan KMR, son on yılda bu ilerlemenin önemli bir parçası olmuştur ve HKM klinik ortamında, yani ilk kapsamlı hasta değerlendirmesi sırasında ve daha sonra bireysel klinik koşullara yüksek tansiyon burun tıkanıklığı yaklaşık her 3 ila 5 yılda bir olmak üzere, kullanımı hak etmektedir.

KMR'nin gücü, güvenilir HKM teşhisini ve ayrıca kapsamlı LGE aracılığıyla risk sınıflandırmasını destekleyen yüksek çözünürlüklü ve tomografik görüntüleme kabiliyetinde yatmaktadır.

kardiyomiyopati

Kademeli aile taraması sırasında HKM fenotipinin tanımlanması, başlangıçta ekokardiyografi veya KMR görüntülemeye dayanır, ancak klinik öncesi fenotip-negatif akrabaların etkilenen durumunu daha kesin olarak belirlemek için genetik testlerle desteklenebilir. HKM'nin genetiği, heterojenlik, eksik penetrasyon, değişken ekspresyon ve fenokopiler ve ayrıca testlerle patojeniteyi güvenilir bir şekilde belirlemedeki zorluk nedeniyle karmaşıktır.

Alternatif olarak, HKM'nin oluşumunun çok faktörlü olması ve genetik olmayan veya çevresel faktörleri içermesi mümkündür.