Zirve sağlık konjestif kalp


Gebelikte Kalp Hastalıkları – Prof. Dr. Murat YAYLA

Bu enine-kesitsel, gozlemsel galifmada, KOAH'li hastalar ve saglikli kifilerde egzersiz testine olan kardiyak otonomik yanitlarin kar§ila§tirilmasi ve belirleyen faktorlerin ara§tirilmasi amaglandi.

Solunum fonksiyon testi, arteryel kan gazi analizi ve kofu bandi efor testi yapildi.

  • Yüksek tansiyon idrar tahlili
  • Anksiyete Belirtileri: Nefes Darlığı Anksiyete Belirtisi Mi?

Test oncesi ve sonrasi kalp hizi, kan basinci ve egzersiz dispne algilamasi olguldu. Zirve oksijen tuketimi, kronotropik indeks ve kalp hizi toparlanmasi kaydedildi. Dispne algilamasi, modifiye Medical Research Councilskalasi ile degerlendirildi. Istatistiksel analiz igin Student t testi, Mann Whitney U testi, Spearman korelasyon katsayisi ve goklu dogrusal regresyon analizi kullanildi. Sonuc: Kronik obstruktif akciger hastaligi olan olgularda maksimal semptomla limitli kofu bandi efor testine olan kronotropik cevap yetersizdir.

Gunluk aktiviteler sirasindaki dispne algilamasi kronotropik cevabi belirleyen onemli bir faktordur.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Dispnenin desensitizasyonun sempatik sistem aktivasyo-nuna etkileri araftirilmalidir. The purpose of this cross-sectional, observational study was to compare cardiac autonomic responses of patients to exercise testing with healthy subjects and to investigate their determinants.

Pulmonary function test, arterial blood gas analysis and exercise test were performed. Heart rate, blood pressure and dyspnea were measured before and after the test. Peak oxygen uptake, chronotropic index and heart rate recovery were recorded. Dyspnea perception during daily activities was measured using the modified Medical Research Council dyspnea scale.

Adres Bilgileri

Student t test, Mann Whitney u test, Spearman correlation coefficients and multiple linear regression analysis were used for statistical analysis. Forty-eight percent of patients had chronotropic incompetence. Conclusion: Chronic obstructive pulmonary disease patients had chronotropic incompetence to maximal volitional exercise.

kodlama ve yüksek tansiyon hipertansiyon için zimnitsky idrarı

Dyspnea perception during daily activities is an important determinant of chronotropic incompetence. Effects of desensitization of dyspnea on sympathetic system activation in COPD should be investigated. Dinamik hiperinflasyon 1ventilasyon kapasitesi, maksimal istemli ventilasyon 2 zirve sağlık konjestif kalp, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volü-mü FEV1 3 ve difüzyon kapasitesinde azalma 4dispneye ve egzersiz intoleransina neden olan fizyolojik faktörlerdir. Qali§malar, özellikle §iddetli obstrüksiyonu olan hastalarda olmak üzere, kardiyovasküler faktörlerin de egzersiz toleransina olum-suz etkileri olabilecegini göstermektedir 5.

Son yillarda yapilan gali§malar, anormal kardiyak otonomik cevaplarin birgok kronik hastalikta diyabetes mellitus, depres-yon, kalp yetmezligi, polikistik over sendromu, inme, obezite mortaliteyi belirledigini göstermektedir Kardiyak otonomik anormalliklerin özellikle mortalite üzerindeki etkilerinin degerlendirilmesinde, siklikla kalp hizi KH degi§kenligi ve baro-reseptor duyarsizligi yöntemleri kullanilmaktadir Qali§malar, dereceli olarak artan egzersiz testinden hemen sonra elde edilen KH degi§kenliginin parasempatik tonusu yan-sittigini 14,15 ; kronotropik indeksin ise, egzersiz sirasinda artan metabolik istekleri kar§ilamak igin ortaya gikan sempatik sinir sistemi cevabini gösterdigini belirtmektedir 16, Kronotropik cevap ve KH toparlanmasi cevabi mortalite ile ili§kilidir Kronik obstrüktif akciger hastaliginda kardiyak otonomik fonksiyonlari degerlendiren az sayida gali§ma vardir Parasempatik fonksiyonun zirve sağlık konjestif kalp gali§malardaegzersiz 20 veya postüral degi§iklikleri 19, 22 sirasinda KH degi§kenliginin azaldigi 19, 20, 22 ve maksimal bisiklet ergomet-resi efor testi sonrasi, KH toparlanmasinin geciktigi 21, 23 belirlenmi§tir.

Kronotropik indeksin ise, bir gali§mada incelendigi ve sonuglarin obstrüksiyonu olmayan hastalarin degerleri ile birlikte rapor edildigi görülmektedir Bu nedenle bu zirve sağlık konjestif kalp, KOAH'li hastalarda, kardiyak sempatik kronotropik cevap ve parasempatik fonksiyonlarin KH toparlanmasi saglikli ki§iler ile kar§ila§tirilmasi ve egzersiz testine olan kardiyak otonomik cevaplari belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaglandi. Stabil zirve sağlık konjestif kalp koroner arter hastaligi, konjestif kalp yetmezligi, diyabetes mellitus, hipertansiyon, KOAH di§inda ba§ka bir kronik solunum hastaligi, nörolojik ve lökomotor sistem bozuklugu olan hastalar gali§ma di§i birakildi.

  • Yüksek tansiyon kimyon tedavisi
  • Obezite ameliyatı kalp yetmezliği riskini azaltıyor - Sağlık Haberleri

Olgularin demografik ve fiziksel özellikleri, kullandigi ilaglar kaydedildi. Günlük aktiviteler sirasinda dispne algilamasi, modifiye Medical Research Council MMRC dispne skala-si puan kullanilarak ölgüldü Egzersiz testi Olgulara ko§u bandi üzerinde Sato protokolü kullanilarak maksimal semptomla sinirli ve dereceli olarak artan egzersiz testi yapildi Teste 2.

Egzersiz testinin her a§amasinda zirve sağlık konjestif kalp toparlanmasinda, semptomlar, KH ve kan basinci kaydedildi; 12 derivasyonlu elektrokardiyogram kaydi alindi. Zirve KH KHmaxegzersizin sonlandirilmasindan hemen önce kaydedilen deger olarak alindi. Efor sirasindaki dispne algilamasi, modifiye Borg skalasi puan kullanilarak ölgüldü Maksimal oksijen tüketimi VO2max hesaplandi.

Zirve egzersizinden sonra toparlanmanin birinci dakikasindaki KH toparlanmasi, KHmax ile toparlanmanin birinci dakikasindaki KH arasindaki fark olarak kaydedildi Testten 24 saat önce ilaglarini kesmeleri istendi. Veriler, aritmetik ortalama±standart sapma ve yüzde olarak ifade edildi.

GEBELİĞİN KARDİYOPULMONER HASTALIKLARI

Verilerin normal dagilima uygunlugu Shapiro-Wilk test ile degerlendirildi. Kronik obstrüktif akciger hastalari ve saglikli grubun kar§ila§tiril-masinda normal dagilima uyan sürekli degi§kenlerde Student t testi ve normal dagilima uymayanlarda ya§, MMRC, VO2max, efor testi diyastolik kan basinci fark degeri, be§inci dakika KH toparlanmasi Mann-Whitney U testi kullanildi.

Kategorik degi§-kenler Ki-kare testi ile kar§ila§tirildi. Degi§kenler arasindaki ili§-kilerin analizi igin Spearman korelasyon katsayisi kullanildi.

Tartışma Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan kangal köpeklerinde olduğu gibi Danua ırkı köpeklerin de DKM konusunda predispoze oldukları bilinmektedir 9. Bu köpeklerde yapılan bir çalışmada 10 ; M mod verileri ve kısa eksen papiller kas seviyesi gerilim ölçümlerinde iki grup arasında farklı bulunmuş, fakat apikal ve kapakçık seviyesinde yapılan radyal gerilim ölçümlerinin iki grup arasında farklı olmadığı bildirilmiştir. Sistolik fonksiyonun ölçüm alanlarının kısa ve uzun eksende papiller kas yakınlarında olması nedeniyle, apikal ve kapakçık seviyelerinde fark olmaması mantıklı olabilir.

Kronotropik cevap ve KH toparlanmasini tahmin eden degi§ken-lerin analizi igin goklu dogrusal regresyon analizi kullanildi Bulgular Klinik özellikler Qali§maya ya§ ortalamasi Hastalarin arteryel pH ortalamasi 7.

Egzersiz testi Kronik obstrüktif akciger hastaligi olan olgularin ko§u bandi testi ortalama Tablo 1.

ağız sağlığı kalp arasındaki bağlantı kalp sağlığı desteği multivitamin paketi

Tarti§ma Qali§mamiz KOAH'li olgularda kronotropik yetersizlik oldugunu ve bunu bagimsiz olarak tahmin eden tek faktörün, MMRC ile ölgü-len günlük aktivitelerdeki dispne algilamasi oldugunu gösterdi. Kronik obstrüktif akciger hastalarinin maksimal istemli egzersiz olan kardiyak otonomik yanitlarini ara§tirdigimiz gali§-mamiz, zirve sağlık konjestif kalp olarak stabil olgularda kronotropik yetersizlik oldugunu gösterdi.

hayatın baskısı altında yüksek tansiyon yüksek tansiyon ve oksijen tedavisi

Kronotropik yetersizlik, egzersize azalmi§ KH cevabidir 34 ve kalbin egzersize olan yanitinin fizyolojik olmadi- Tablo 4. Kronik obstrüktif akciger hastaligi olan olgularda kronotropik indeks ve KH toparlanmasinin hastalarin özelikleri ile ili§kisi Degi§kenler KH toparlanmasi Kronotropik indeks Sigara, paket x yil Çali§malar KOAH'ta egzersiz sirasinda parasempatik modûlasyonda arti§ oldugunu ve sempatik tonusta bir degi§iklik olmadigini göster-mi§tir Egzersiz sirasindaki parasempatik modûlasyon ve obstrûktif havayolu hastaliklarinda olu§an geni§ intratorasik basinç dalgalanmalari, anormal kardiyak otonomik dûzenlemeye ve istirahatta parasempatik tonus arti§ina neden olur Bu etki, dinamik hiperinflasyon, ekspirasyon sonu akciger volûmle-rinde arti§ ve solunum frekansinin artmasi zirve sağlık konjestif kalp belirginle§ebilmek-tedir Daha dû§ûk KHmax'in, solunum rezervinin olmamasin-dan, egzersiz ile solunum frekansinin artmasindan ve artmi§ yûksek frekans bandindan parasempatik sinir sistemi aktivitesi kaynaklaniyor olabilecegi belirtilmektedir Çali§mamizda kronotropik yetersizligi olan olgularin vûcut agirligi ve vûcut kitle indeksi degerleri, kronotropik cevabi normal olan olgulardan daha fazlaydi.

Kronik obstrûktif akciger hastalarinda çok boyutlu hastalik §iddet ôlçûsû ve mortalite göstergesi olan BODE indeksine göre, vûcut kitle indeksi ve mortalite arasinda negatif bir ili§ki vardir Çali§mamizda vûcut kitle indeksi normal olan KOAH'li olgularda elde edilen bu sonuç, vûcut kitle indeksinde olu§an arti§in, sempatik aktivite yetersizligi ûzerinde etkili olabilecegini ifade etmektedir.

yüksek tansiyon 2 4 yemek kaşığı kediler için kalp sağlığı takviyeleri

Bu durum dispne algilamasindaki arti§in, kronotropik yetersizlik semptomlarindan biri olmasindan kaynaklanmi§ olabilir Kronik obstrûktif akciger hastaliginda dispnenin tedavisinde kese-dudak solunumu, solunum kontrolû, pozisyonlama, solunum egzersizleri, egzersiz egitimi, egzersiz sirasinda noninvazif mekanik ventilasyon, oksi-jen tedavisi ve helioks kullanilmaktadir Bu yöntemlerin kul-lanimi ile dispne algilamasinin azaltilmasinin kronotropik cevaba etkisinin ara§tirilmasi gerekmektedir.

Lacasse ve ark.

bir kolda kan basıncı daha yüksek yüksek tansiyon durumunda baş ağrılarını azaltmak

Çali§mamizdaki olgularin FEV1 degerleri, Lacasse ve ark. Kronik obstrüktif akciger hastaliginda prognoz ve mortalitenin önemli bir göstergesi olan FEV, obstrüksiyon §iddetinin belirlen-mesinde ve hastaligin evrelendirilmesinde kullanilmaktadir Çok boyutlu hastalik §iddeti göstergelerini olu§turan parametre-lerden biridir 37, Seshadri zirve sağlık konjestif kalp ark.

Kalp hizi toparlanmasi vagal reaktivasyonla saglanir; KH'nin azalma hizi, egzersiz sirasinda gerekli olan sempatik modülasyondan daha hizli toparlanmayi yansitir 4.

Egzersizden sonra azalmi§ KH toparlanmasi, azalmi§ parasempatik aktivite 42kötü fiziksel uygunluk düzeyi ve saglik durumu-nu 4! Gecikmi§ KH toparlanmasi, kalbe olan belirgin kemorefleks sempatik girdiden kaynaklanabilir Çali§mamizda KH toparlanmasi anormal olan olgularin, sigara kullanma düzeyi daha yüksek olma egilimindeydi. Halen sigara içen veya yeni birakmi§ olanlarda kronotropik cevap daha dü§üktü.

Çali§malar KOAH'ta egzersizden bir dakika sonraki KH toparlanmasinin, zirve egzersiz kapasitesinden bagimsiz oldugunu gös- termi§tir Çali§mamizda, Cole ve ark. Bu sonuç, testin ko§u bandinda yapilmasindan kaynaklanmi§ olabilir.

Çalismanin kisitlamalari Bu çali§manin yalnizca erkek KOAH'li hastalarin sonuçlarini rapor etmesi, bulgularin kadin hastalara genellenmesini etkile-mektedir. Kadin hastalarin ko§u bandi testine olan KH toparlanmasi ve kronotropik yanitlari farkli olabilir.

Kronik obstrüktif akciger hastaligi, erkeklerde daha yaygin olarak görüldügünden, çali§mamiza yalnizca erkek hastalar dahil edildi. Bu nedenle çali§mamizin sonuçlari, ülkemizdeki KOAH popülasyonun önemli bir bölümüne yönelik deger ta§imaktadir.

Kronotropik indeks ve KH toparlanmasi, dereceli olarak artan egzersiz testi sirasinda, kolaylikla elde edilebilen parametrelerdir 17, Mortalite ile ili§kili olmalari ve risk azaltilmasinda önemli olmalarina ragmen 17, 18, 42, 43her zaman egzersiz testi sonuçlarinda rapor edilememektedir.

Nefes Darlığı Nedir?

Çali§mamizin sonuçlari, efor testinin yorumlanmasi ve riskli hastalarin belirlenmesinde bu degi§kenlerin kullanilabilecegini gös-termektedir.

Belirtilen kisitlamalara ragmen, bu çali§mada dereceli olarak artan egzersizdeki kronotropik indeks ve KH toparlanmasi cevap-larinin kardiyak otonom aktiviteyi degerlendirmede kullanilabilir-ligi gösterildi.

Kronik obstrüktif akciger hastaliginda otonom sinir sistemini ara§tiran diger çali§malarin bulgularinin ötesinde, bu çali§mada KOAH'ta kronotropik indeksi ve KH toparlanmasini tahmin zirve sağlık konjestif kalp faktörler regresyon analiz ile belirlendi.

Regresyon analizinin kullanilmasi, her bir degi§kenin bireysel katkisini gös-termesi açisindan önemlidir. Önceki çali§malarda çogunlukla Bruce protokolü zirve sağlık konjestif kalp Bu çali§mada egzersiz testine olan yanitlarin belirlenmesinde, daha yava§ bir protokol olan Sato protokolü kullanilmasi, önceki çali§malarin bulgularini ba§ka bir protokolde de göstermesi açisindan önemlidir. Sonuç Sonuç olarak, KOAH'li olgularda maksimal istemli egzersize olan kronotropik cevap, saglikli olgulardan daha dü§üktür.

Anksiyete’ye Karşı ‘Savaş ya da Kaç’ Tepkisi

Kalbin egzersiz sirasinda metabolik istekleri kar§ilamak için hizlanmasini etkileyen en önemli faktör, günlük aktiviteler sirasinda algilanan dispne düzeyidir.

Dispnenin desensitizasyonuna yönelik yakla§im-larin kullaniminin, kronotropik cevaba etkisi ara§tirilmalidir. Çikar çatismasi: Bildirilmemiçtir. Kaynaklar 1.

Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılmıştı! Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Nasıl?

Dynamic hyperinflation and exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Prediction of maximal exercise capacity in obstructive and restrictive pulmonary disease. Chest ; Mechanisms by which COPD affects exercise tolerance. Prediction of maximum exercise tolerance in patients with COPD. Effects of hyperinflation on the oxygen pulse as a marker of cardiac performance in Zirve sağlık konjestif kalp. Eur Respir J ; Correlates of cardiac autonomic neuropathy in Nigerian patients with type 2 diabetes mellitus.

Afr J Med Med Sci ; Short-term heart rate variability strongly predicts sudden cardiac death in chronic heart failure patients. Zirve sağlık konjestif kalp ; Heart rate variability and obesity indices: emphasis on the response to noise and standing.

J Am Board Fam Pract ; Autonomic function is impaired in elderly stroke survivors. Stroke ; Altered autonomic neural control of the cardiovascular system in patients with polycystic ovary syndrome. Int J Cardiol ; Schwartz PJ.